Потърси нежността на Великден

Участвай Период на промоцията: 29.03. - 25.04.2022 г.

  Правила за участие в промоцията на Milka
  „Потърси нежността на Великден“

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията (Играта) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.potursinejnostta.milka.bg
   Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.potursinejnostta.milka.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 29.03. – 25.04.2022 г. Промоцията се организира и провежда на www.potursinejnostta.milka.bg
  • III. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.potursinejnostta.milka.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица, които са с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, , Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията
  • VIII. За да участва в Промоцията, всеки участник трябва дa:
  • Стъпка 1: Влезе на сайта www.potursinejnostta.milka.bg
  • Стъпка 2: Играе, за да открие скритите продукти Milka в различните зони. Във всяка зона има 6 скрити продукта.
  • Стъпка 3: След успешно откриване на всички продукти в съответната зона, да попълни регистрационна форма за участие (всички полета са задължителни):
   • да въведе мобилен номер
   • да отбележи, че не е робот
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg
  • Регистрацията на всеки участник се счита за успешна, когато той е открил всички 6 скрити продукта в определената зона и е попълнил регистрационната форма.
  • След като участник е открил 6те скрити продукта в една от зоните, той влиза автоматично в седмичната томбола за награда.
  • С откриването на всички 24 скрити продукта в четирите различни зони, участник влиза в томболата за голямата награда в края на периода.
  • Регистрациите са с натрупване и всяка следваща регистрация увеличава шансовете за печалба. Всеки участник може да спечели само по една награда от вид.
  • Например:
  • Ако участник е играл и е открил 6те скрити продукта в една от зоните, то той участва 1 път в седмичното теглене за награда.
  • Ако участник е играл и е открил скритите продукти в две различни зони или е играл 2 пъти в в една и съща зона, то той участва 2 пъти в седмичното теглене за награда.
  • Ако участник е играл в 4те различни зони и е открил всички 24 скрити продукти Milka, то той участва 4 пъти в тегленето за седмична награда и 1 път в тегленето за голяма награда на края на Промоцията.
  • Ако участник е играл 4 пъти в една и съща зона, то той участва само в тегленето за седмична награда с 4 регистрации.
  • Ако участник е направил 4 регистрации през първи период на промоцията и с тях той не е спечелил седмична награда от седмичната томболата за първи период, тези регистрации автоматично се прехвърлят и участват в тегленето на седмична награда в следващите периоди на Промоцията до спечелване на седмична награда или до настъпване на края на Промоцията. В случай, че участник е спечелил седмична награда, независимо в кой от периодите, неговите регистрации участват в натрупването само за голяма награда.
  • Ако участник е играл по два пъти в 4те различни зони, респ. е направил 8 регистрации, то той участва 8 пъти в тегленето за седмична награда и 2 пъти в тегленето за голяма награда на края на Промоцията.
  • Всеки участник може да направи максимум 8 регистрации за всеки един период на Промоцията.
  • Всеки участник може да направи максимум 32 регистрации за целия период на Промоцията.
 • Награди:
  • X. Седмични награди - Мilka продуктов пакет – общо 100 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 25 броя за всеки период на Промоцията, както следва:
   • 1. Период 1 - 29.03. – 04.04.2022 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
   • 2. Период 2 – 05.04. – 11.04.2022 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
   • 3. Период 3 – 12.04. – 8.04.2022 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
   • 4. Период 4 – 19.04. – 25.04.2022 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
  • За да влезе в томболата за седмична награда, всеки участник е необходимо да направи поне една регистрация (да открие 6 скрити продукта в поне една от зоните). Всяка следваща регистрация увеличава шансовете на потребителя за спечелване на седмична награда – Milka продуктов пакет.
   • Млечен заек Милка 45г
   • Великденско яйце шоко Милка 50г
   • Великденска плюшена играчка 96.5г
   • Милка Великден маг. яйце 167г
   • Милка кошница 162г
   • Милка яйца с млечен крем 136г
  • Големи награди – 10 бр. GiftCardТМ за целия период на промоцията (29.03. - 25.04.2022 г.), всяка на стойност 250 лв.
  • GiftCardTM е предплатена непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата тя автоматично се закрива. Преди използване GiftCardTM трябва да бъде активирана. С GiftCardTM можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на GiftCardTM в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване. Само при условие, че по GiftCardTM има наличен остатък след 6-тия месец от датата на закупуване, започва да удържа месечна такса за обслужване в размер на максимум 6,00 лв. Начисляването й не зависи от датата на активиране. Плащането с GiftCardTM е защитено с ПИН код, предоставен автоматично. Пълните условия за използване на GiftCardTM са достъпни на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms
  • За да влезе в томболата за голямата награда, всеки участник е необходимо да открие всички 24 скрити продукта в четирите зони.
  • Тегленето и обявяването на печелившите участници за седмичните награди ще се извършва до 48 часа след края на съответния период от Промоцията, според следния тайминг:
   • 1. Период 1 - 29.03. – 04.04.2022 г. вкл. – тегленето се извършва на 05.04.2022 г.
   • 2. Период 2 – 05.04. – 11.04.2022 г. вкл. – тегленето се извършва на 12.04.2022 г.
   • 3. Период 3 – 12.04. – 18.04.2022 г. вкл. – тегленето се извършва на 19.04.2022 г.
   • 4. Период 4 – 19.04. – 25.04.2022 г. вкл. – тегленето се извършва на 26.04.2022 г.
  • Тегленето и обявяването на печелившите за големите награди се извършва до 48 часа след края на Промоцията.
  • Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg
  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията.
  • XI. Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XII. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422962 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите голяма награда GiftCardTM на стойност 250 лв. да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XIII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XIV. Един участник може да направи максимум 8 регистрации в рамките на всеки един от периодите на Промоцията. Един участник може да направи максимум 32 регистрации за целия период на Промоцията. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация.
  • Един участник може да спечели само по една награда от вид за целия период на Промоцията.
  • XV. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XVI. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XVII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XVIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XIX. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XX. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите голяма награда GiftCardTM на стойност 250 лв. да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXI. Предоставените от участниците лични данни (имена, ЕГН, телефон, и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази Промоция, организирана от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.potursinejnostta.milka.bg в рамките на 48 часа след края на всеки период от Промоцията за седмичните награди и в рамките на 48 часа след края на Промоцията за голямата награда.
 • Отговорност:
  • XXII. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.
  • XXIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Промоция и/или доставката на награди.
  • XXIV. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXV. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXVI. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 29.03.2022 г. и/или да я прекрати на 25.04.2022 г.