ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
И УСЛОВИЯ

  Правила за участие в промоцията на Milka
  „Впусни се във великденско приключение с Milka“

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията (Играта) е Монделийз България OOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.potursinejnostta.milka.bg
  • Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.potursinejnostta.milka.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 8.04. - 6.05.2024 г. Промоцията се организира и провежда на www.potursinejnostta.milka.bg
  • III. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.potursinejnostta.milka.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица, които са с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, , Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Публисис ЕАД, Проксимити София ЕООД, Европът-2000 АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията
  • VIII. За да участва в Промоцията, всеки участник трябва дa:
  • Стъпка 1: Влезе на сайта www.potursinejnostta.milka.bg
  • Стъпка 2: Да натисне бутона „Започни игра“
  • Стъпка 3: Да попълни регистрационна форма за участие (всички полета са задължителни):
   • да въведе мобилен номер
   • да отбележи, че не е робот
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg
  • Стъпка 4: Играе, като избере шарка и цветова комбинация за своите яйца и ги оцвети в избран цвят. Успешното боядисване на яйцата носи 1 бр. участие в тегленето за Награда.
  • Стъпка 5: Играе, като сглоби правилно 3-те пъзела. Успешното сглобяване на три пъзела носи 1бр. участие в тегленето за Награда.
  • Стъпка 6: Играе, като отговори вярно на 3 великденски въпроса. Верният отговор на въпросите носи 1 бр. участие в тегленето за Награда.
  • Стъпка 7: Играе, като намери всички скрити яйца в изображението. Намирането на всички яйца носи 1 бр. участие в тегленето за Награда.
  • Регистрацията на всеки участник се счита за успешна, когато той е изиграл поне една от игрите успешно и е попълнил регистрационната форма.
  • Регистрациите са с натрупване и всяка следваща регистрация увеличава шансовете за печалба. Всеки участник може да спечели само една награда за периода на играта. Всеки участник може да играе всяка от игрите по 1 път в рамките на 24 часа, т.е. има право на 4 участия в тегленето за награда на всеки 24 часа.
  • Например:
   Ако участник е играл и е боядисал всички яйца, то той участва 1 път в теглене за награда.
   Ако участник е играл и е боядисал всички яйца и е сглобил правилно 3-те пъзела, то той участва 2 пъти в теглене за награда.
   Всеки участник може да направи максимум 4 регистрации на ден.
   Всеки участник може да направи максимум 116 регистрации за целия период на Промоцията.
 • Награди:
  • IX. Награди - Мilka продуктов пакет – общо 100 броя за периода на Промоцията (Игратa).
  • Всеки Milka продуктов пакет съдържа:
   • 1 бр. Bunny 45g
   • 1 бр. Funny Egg 50g
   • 1 бр. Egg Hunt Basket 162g
   • 1 бр. Milka Happy Easter tablet 100g
   • 1 бр. Easter Plate 202g
  • Тегленето на наградите ще се извършва след края на Играта от специално разработен за целта софтуер, който на случаен принцип ще определи 100 броя печеливши участници измежду всички изпълнили условията за участие за награда. Един участник може да спечели само по една награда за периода на Промоцията. Обявяването на печелившите участници в уебсайта ще се случи до 48 часа след края на Промоцията.
  • Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg
  • X. Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XI. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423118 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XIII. Един участник може да направи максимум 4 регистрации в рамките на всеки един ден от Промоцията. Един участник може да направи максимум 116 регистрации за целия период на Промоцията. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация.
  • Един участник може да спечели само по една награда за целия период на Промоцията.
  • XIV. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XV. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XVI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XVII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XVIII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XIX. Предоставените от участниците лични данни (имена, ЕГН, телефон, и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази Промоция, организирана от Монделийз България ООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.potursinejnostta.milka.bg в рамките на 48 часа след края на всеки период от Промоцията за седмичните награди и в рамките на 48 часа след края на Промоцията за голямата награда.
 • Отговорност:
  • XX. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.
  • XXI. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Промоция и/или доставката на награди.
  • XXII. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXIII. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXIV. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 8.04.2024 г. и/или да я прекрати на 6.05.2024 г.